Support
T-ShirtDD
081-171-5289 , 081-989-2769
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

กฎหมายเรื่องทรัพย์สิน

วันที่: 16-12-2011view 10725reply 0

  กฎหมายเรื่องทรัพย์สิน

    กฎหมายเรื่องทรัพย์สิน คือ กฎหมายที่กำหนดว่าสิ่งใดเป็นวัตถุเสื้อโปโลบุคคลสามารถยึดถือเป็นของตนได้และกำหนดว่าได้มา ตลอดจนการรับรองสิทธิต่างๆ ในสิ่งนั้นไวตามกฎหมาย ทรัพย์ คือ วัตถุที่มีรูปร่าง ที่เห็นได้ สัมผัสได้ และบุคคลสามารถถือเอาเป็นประโยชน์ เช่น รถยนต์ สมุด โทรศัพท์มือถือ ส่วนทรัพยสิน มีความหมายรวมทรัพย์และวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ง่าย ได้เเก่ สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิในงานทีประพันธ์ขึ้น เรียกว่า สิทธิในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในทางกฎหมายแบ่งประเภทของทรัพย์สินออกเป็น 2 ประเภท คือ
        สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์ที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ ทั้งเคลื่อนด้วยแรงเดินของทรัพย์เองหรือเคลื่อนด้วยกำลังภายนอก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สัตว์ กำลังแรงของธรรมชาติที่อาจมีราคาและถือเอาได้เช่น พลังงานน้ำตก กระแสไฟฟ้า รวมถึงสิทธิเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ เช่น กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ สิทธิจำนำ ลิขสิทธิ์
       อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้ คือ ที่ดิน ทรัพย์สินที่ติดอยู่กับ ดิน เช่น ต้นไม้ ตึก บ้าน ทรัพย์ซึ่งประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น กรวดทราย แร่ธาตุ และสิทธิเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เช่นสิทธิการถือครองที่ดิน สิทธิจำนองสิทธิอาศัย เป็นต้นการที่บุคคลจะได้สิทธิในทรัพย์สินมีเหตุสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ ได้มาตามบทบัญญัติของกฎหมาย เช่นผู้แต่งบทประพันธ์ได้ลิขสิทธิ์ในผลงานที่ตนแต่งขึ้นเเละได้มาโดยผลของนิติกรรมและสัญญา เช่น ทายาทของผู้ตายได้ทรัพย์สินเป็นมรดกตามพินัยกรรมผู้ซื้อได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ตามสัญญาซื้อขายใส่เสื้อโปโลสีสวย เป็นต้น

โควท

ความคิดเห็น

วันที่: 30-05-2023

แสดงความคิดเห็น
All Replys: 0   Pages: 1/0